Homeเว็บไซต์อาจารย์ผู้สอน

ผู้สอน  ผศ.ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที

ผู้สอนได้จัดเตรียมสำหรับผู้เรียนตาม URL ด้านล่างดังนี้ 

 

 เอกสารประกอบการสอน อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์

 ผู้สอนได้จัดเตรียมสำหรับผู้เรียนตาม URL ด้านล่างดังนี้


 http://www.staff.chandra.ac.th/phairoj/

เอกสารประกอบการสอน ผู้สอน ผศ.เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร

ผู้สอนได้จัดเตรียมสำหรับผู้เรียนตาม URL ด้านล่างดังนี้

     

 http://mult.chandra.ac.th/kiadtipo/

 

เอกสารประกอบการสอน อ.ศุภรางค์ เรืองวานิช

ผู้สอนได้จัดเตรียมสำหรับผู้เรียนตาม URL ด้านล่างดังนี้

 http://web.chandra.ac.th/supparang

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Free business joomla templates