Homeจำนวนนักศึกษา/แผนการเรียน

 ภาคในเวลาราชการ

หมู่่เรียน ชั้นปี จำนวนนักศึกษา สถานภาพปกติ ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา แผนการเรียน
วท.บ.541(4)/21 ำเร็จการศึกษา 39 9 2554 2/2557
วท.บ.551(4)/21 ำเร็จการศึกษา 46 46  2555 2/2558
วท.บ.561(4)/21 4 41 41  2556 2559
วท.บ.571(4)/21 3 69 69  2557 2560  
วท.บ.581(4)/21 2 44 44  2558 2561  
วท.บ.591(4)/21 1  57 57  2559 2562
รวม ชั้นปีที่ 1-4 211  211      


 ภาคนอกเวลาราชการ

หมู่่เรียน ชั้นปี จำนวนนักศึกษา สถานภาพปกติ ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา แผนการเรียน
วท.บ.542(4)/7 ำเร็จการศึกษา 6 1 2554 3/2557
วท.บ.552(4)/7 4 8 8 2555 3/2558
วท.บ.562(4)/7 3 12 12 2556 2559
วท.บ.572(4)/7 2 11 11 2557 2560
วท.บ.582(4)/7 1 18  18 2558 2561
วท.บ.592(4)/7       2559 2562
รวมชั้นปีที่ 1-4  49        

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Free business joomla templates