Homeจำนวนนักศึกษา/แผนการเรียน

 ภาคในเวลาราชการ

หมู่่เรียน ชั้นปี จำนวนนักศึกษา

จำนวนสำเร็จการศึกษา

สถานภาพปกติ ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา แผนการเรียน
วท.บ.541(4)/21 ำเร็จการศึกษา 39 41 7 2554 2/2557
วท.บ.551(4)/21 ำเร็จการศึกษา 46 33 14  2555 2/2558
วท.บ.561(4)/21 สำเร็๋จการศึกษา 41  21 20 2556 2/2559
วท.บ.571(4)/21 4 67   67  2557 2/2560  
วท.บ.581(4)/21 3 35   35 2558 2/2561  
วท.บ.591(4)/21 2  44   44  2559 2/2562
วท.บ.560(4)/21  1 46   46  2560  2/2563   
รวม ชั้นปีที่ 1-4      233      


 ภาคนอกเวลาราชการ

หมู่่เรียน ชั้นปี จำนวนนักศึกษา จำนวนสำเร็จการศึกษา สถานภาพปกติ ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา แผนการเรียน
วท.บ.542(4)/7 ำเร็จการศึกษา 7 6 1 2554 3/2557
วท.บ.552(4)/7 สำเร็จการศึกษา 8 4 4 2555 3/2558
วท.บ.562(4)/7 สำเร็จการศึกษา 10
3 7 2556 3/2559
วท.บ.572(4)/7 4 11 1 7 2557 3/2560
วท.บ.582(4)/7 3 10   10 2558 3/2561
รวมชั้นปีที่ 1-4      22       

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Free business joomla templates