Homeโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา

 

 ปี 2559

 

 โครงสร้างหลักสูตร [Curriculum]

             วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม่ ใช้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป)   ดาวน์โหลด 


   คำอธิบายรายวิชา [Course Description]

               หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   ดาวน์โหลด 

 

  การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป (GE)

              สำหรับนักศึกษาจบการศึกษาสำหรับผู้ที่จบระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.]    ดาวน์โหลด

              สำหรับนักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี    ดาวน์โหลด 
 
         
              คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลด 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 ปี 2554 -2558

 โครงสร้างหลักสูตร [Curriculum]

            วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม่ ใช้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป)   ดาวน์โหลด 

 

  คำอธิบายรายวิชา [Course Description]

              หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป   ดาวน์โหลด 

 

  การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป (GE)

             สำหรับนักศึกษาจบการศึกษาสำหรับผู้ที่จบระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.]    ดาวน์โหลด
             สำหรับนักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี    ดาวน์โหลด 
             คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป   ดาวน์โหลด 
             รายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในปี 2554   ดาวน์โหลด 

Free business joomla templates