Homeชุมนุมมัลติมีเดียอาสา


  เอกสารการดำเนินการของชุมนุม (ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)
        - 
ขั้นตอนการตั้งชุมนุม
        
- ใบแทนใบเสร็จรับเงิน
 
       -
 แบบฟอร์มขอตั้งชุมนุม
        - 
แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา
           CRU-001
           CRU-002
           CRU-003
        - 
การขออนุญาตเรี่ยไร
 
       - 
แบบประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
        - แบบประิเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
        - หนังสือราชการขออนุญาตผู้ปกครอง
        - หนังสือขออนุญาตไปราชการ

 ชุมนุมมัลติมีเดียอาสาพัฒนา
    การดำเนินการของชุมนุม
 ขอจัดตั้งชุมนุม 
       โครงการมัลติมีเดียอาสาพัฒนา โรงเรียนบ้านโป่งมะค่า 

 ชุมนุมมัลติมีเดียเพื่อสังคม
    การดำเนินการของชุมนุม
 ขอจัดตั้งชุมนุม 

Free business joomla templates