Homeสอบความก้าวหน้า บทที่ 1-3

 สอบนำเสนองานวิจัยฯ บทที่ 1-3  [ผู้เข้าสอบควรเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มสอบ]

 ภาคเรียนที่ 2/2557

           รอบที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ชั้น 5   [ตรวจสอบรายชื่อ]

           รอบที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ชั้น 5   [ตรวจสอบรายชื่อ]

        

  ภาคเรียนที่ 2/2556

           รอบที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 15-0504   [ตรวจสอบรายชื่อ]

           รอบที่ 2 วันที่ 3 -4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 15-0504   [ตรวจสอบรายชื่อ]

           รอบที่ 3 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 15-0504,15-0509  [ตรวจสอบรายชื่อ]

 

Free business joomla templates