Homeปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปรัชญา

       ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความสามารถและความชำนาญในด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบไปด้วย การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ และมีจิตสำนึก คุณธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

 วิสัยทัศน์

      เป็นผู้ผลิตนักมัลติมีเดียชั้นนำ ก้าวล้ำสู่ระดับชาติ

 พันธกิจ

     1.จัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     2.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบงาน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

     3.เผยแพร่ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านมัลติมีเดียให้บริการบริการทางวิชาการแก่สังคม

     4.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา ในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียให้มีความรู้ดี มีคุณธรรมทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีจริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย

     1. สามารถแสดงศักยภาพทางด้านมัลติมีเดีย ให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับจากสังคม

     2. มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

     3. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม

     4. มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม อบรมนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและใฝ่รู้ 

  วัตถุประสงค์

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตน

     2.  มีความรู้และความสามารถในเชิงวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     3. มีความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้านเกม และด้านภาพยนตร์แอนิเมชั่น

     4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

     5.  มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

     6.  มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็น
พลเมืองดีของสังคม

 

 

 

Free business joomla templates