Homeประมวลภาพกิจกรรม
RSS
กิจกรรม ปี 2555
กิจกรรม ปี 2555 
กิจกรรม ปี 2555 - ไหว้ครูมัลติมีเดีย2555
กิจกรรม ปี 2555 » ไหว้ครูมัลติมีเดีย2555 (43)
กิจกรรม ปี 2555 - วันวิทยาศาสตร์2555
กิจกรรม ปี 2555 » วันวิทยาศาสตร์2555 (35)
กิจกรรม ปี 2555 - ประกันคุณภาพระดับการศึกษาสาขาวิชา (sar12)
กิจกรรม ปี 2555 » ประกันคุณภาพระดับการศึกษาสาขาวิชา (sar12) (12)
กิจกรรม ปี 2555 - ผลงานนักศึกษา
กิจกรรม ปี 2555 » ผลงานนักศึกษา (25)
กิจกรรม ปี 2555 - วิทยากรโครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์สัญจร
กิจกรรม ปี 2555 » วิทยากรโครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์สัญจร (91)
กิจกรรม ปี 2555 - จิตอาสาพัฒนาวัดคู้บอน
กิจกรรม ปี 2555 » จิตอาสาพัฒนาวัดคู้บอน (25)
กิจกรรม ปี 2556
กิจกรรม ปี 2556 
กิจกรรม ปี 2556 - ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
กิจกรรม ปี 2556 » ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (68)
กิจกรรม ปี 2556 - ประชุมปรับปรุงแผนประเมินคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม ปี 2556 » ประชุมปรับปรุงแผนประเมินคุณภาพการศึกษา (16)
กิจกรรม ปี 2556 - สอบสัมภาษณ์ปี 2556 [ครั้งที่ 1]
กิจกรรม ปี 2556 » สอบสัมภาษณ์ปี 2556 [ครั้งที่ 1] (36)
กิจกรรม ปี 2556 - อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
กิจกรรม ปี 2556 » อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1 (77)
กิจกรรม ปี 2556 - ประชุมสาขาวิชา/แสดงความยินดี
กิจกรรม ปี 2556 » ประชุมสาขาวิชา/แสดงความยินดี (10)
กิจกรรม ปี 2556 - อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 2
กิจกรรม ปี 2556 » อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 2 (152)
กิจกรรม ปี 2556 - มัลติมีเดียอาสาพัฒนา (โรงบ้านโป่งมะค่า จ.อุทัยธานี)
กิจกรรม ปี 2556 » มัลติมีเดียอาสาพัฒนา (โรงบ้านโป่งมะค่า จ.อุทัยธานี) (595)
กิจกรรม ปี 2556 - ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา (sar13)
กิจกรรม ปี 2556 » ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา (sar13) (8)
กิจกรรม ปี 2556 - สงกรานต์ ปี2556
กิจกรรม ปี 2556 » สงกรานต์ ปี2556 (37)
กิจกรรม ปี 2556 - ไหว้ครูมัลติมีเดีย2556
กิจกรรม ปี 2556 » ไหว้ครูมัลติมีเดีย2556 (81)
กิจกรรม ปี 2556 - ทำบุญสาขาวิชา 2556
กิจกรรม ปี 2556 » ทำบุญสาขาวิชา 2556 (51)
กิจกรรม ปี 2556 - เทคโนโลยีมัลติมีเดียร่วมใจใฝ่ศาสนา
กิจกรรม ปี 2556 » เทคโนโลยีมัลติมีเดียร่วมใจใฝ่ศาสนา (106)
กิจกรรม ปี 2556 - วันวิทยาศาสตร์ ปี 2556
กิจกรรม ปี 2556 » วันวิทยาศาสตร์ ปี 2556 (183)
กิจกรรม ปี 2556 - อบรมเชิงปฎิบัติการ สร้่างสื่อบน Tablet
กิจกรรม ปี 2556 » อบรมเชิงปฎิบัติการ สร้่างสื่อบน Tablet (92)
กิจกรรมปี 2557
กิจกรรมปี 2557 
กิจกรรมปี 2557 - มัลติมีเดียเพื่อสังคม (โรงเรียนบ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี)
กิจกรรมปี 2557 » มัลติมีเดียเพื่อสังคม (โรงเรียนบ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี) (75)
กิจกรรมปี 2557 - มัลติมีเดียจิตอาสาพัฒนาวัดคู้บอน
กิจกรรมปี 2557 » มัลติมีเดียจิตอาสาพัฒนาวัดคู้บอน (199)
กิจกรรมปี 2557 - ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
กิจกรรมปี 2557 » ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (249)
กิจกรรมปี 2557 - อบรมผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 4
กิจกรรมปี 2557 » อบรมผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 4 (187)
กิจกรรมปี 2557 - ประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมปี 2557 » ประกันคุณภาพการศึกษา (84)
กิจกรรมปี 2557 - บริการวิชาการ รุ่นที่ 3
กิจกรรมปี 2557 » บริการวิชาการ รุ่นที่ 3 (215)
กิจกรรมปี 2557 - ทำบุญสาขาและไหว้่ครู2557
กิจกรรมปี 2557 » ทำบุญสาขาและไหว้่ครู2557 (69)
กิจกรรมปี 2557 - วันวิทยาศาสตร์2557
กิจกรรมปี 2557 » วันวิทยาศาสตร์2557 (40)
กิจกรรมปี 2557 - อบรมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยโปรแกรม Google Sketch Up
กิจกรรมปี 2557 » อบรมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยโปรแกรม Google Sketch Up (244)
กิจกรรมปี 2557 - อบรมการออกแบบและสร้างสื่อการสอนอย่างมืออาชีพด้วยโปรกรม  Adobe photos
กิจกรรมปี 2557 » อบรมการออกแบบและสร้างสื่อการสอนอย่างมืออาชีพด้วยโปรกรม Adobe photos (173)
กิจกรรมปี 2557 - กีฬามัลติมีเดียสัมพันธ์
กิจกรรมปี 2557 » กีฬามัลติมีเดียสัมพันธ์ (387)
กิจกรรมปี 2557 - เปิดโลกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
กิจกรรมปี 2557 » เปิดโลกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (157)
กิจกรรมปี 2557 - เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา
กิจกรรมปี 2557 » เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา (122)
กิจกรรมปี 2558
กิจกรรมปี 2558 (355)
กิจกรรมปี 2558 - ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
กิจกรรมปี 2558 » ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (74)
กิจกรรมปี 2558 - จิตอาสาพัฒนาวัดคู้บอน
กิจกรรมปี 2558 » จิตอาสาพัฒนาวัดคู้บอน (129)
กิจกรรมปี 2558 - Art for the King
กิจกรรมปี 2558 » Art for the King (21)
กิจกรรมปี 2558 - ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2557
กิจกรรมปี 2558 » ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2557 (32)
กิจกรรมปี 2558 - วิพากษ์หลักสูตร ปี 2558
กิจกรรมปี 2558 » วิพากษ์หลักสูตร ปี 2558 (45)
กิจกรรมปี 2558 - สอบนำเสนอปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมปี 2558 » สอบนำเสนอปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 (128)
กิจกรรมปี 2558 - ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กิจกรรมปี 2558 » ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
กิจกรรมปี 2558 - วันวิทยาศาสตร์ ปี 2558
กิจกรรมปี 2558 » วันวิทยาศาสตร์ ปี 2558 (96)
กิจกรรมปี 2558 - บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมปี 2558 » บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ (252)
กิจกรรมปี 2558 - สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปี 2558
กิจกรรมปี 2558 » สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปี 2558 (36)
กิจกรรมปี 2558 - ไหว้ครูมัลติมีเดีย ปี 2558
กิจกรรมปี 2558 » ไหว้ครูมัลติมีเดีย ปี 2558 (321)
กิจกรรมปี 2558 - เปิดโลกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย58
กิจกรรมปี 2558 » เปิดโลกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย58 (606)
กิจกรรมปี 2559
กิจกรรมปี 2559 
กิจกรรมปี 2559 - จิตอาสาพัฒนาวัดคู้บอน2559
กิจกรรมปี 2559 » จิตอาสาพัฒนาวัดคู้บอน2559 (366)
กิจกรรมปี 2559 - กีฬามัลติมีเดียสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
กิจกรรมปี 2559 » กีฬามัลติมีเดียสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (226)
กิจกรรมปี 2559 - งามวิถี ณ วังวิทย์
กิจกรรมปี 2559 » งามวิถี ณ วังวิทย์ (20)
กิจกรรมปี 2559 - ประชุมทบทวนผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมปี 2559 » ประชุมทบทวนผลสัมฤทธิ์ (38)
กิจกรรมปี 2559 - ศึกษาดูงานไทยนิทรรศรัตนโกสินทร์
กิจกรรมปี 2559 » ศึกษาดูงานไทยนิทรรศรัตนโกสินทร์ (69)
กิจกรรมปี 2559 - มัลติมีเดียเพื่อสังคม (โรงเรียนบ้านลาด จ.สุพรรณบุรี)
กิจกรรมปี 2559 » มัลติมีเดียเพื่อสังคม (โรงเรียนบ้านลาด จ.สุพรรณบุรี) (167)
กิจกรรมปี 2559 - เปิดโลกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
กิจกรรมปี 2559 » เปิดโลกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (60)
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560 
ปีการศึกษา 2560 - มัลติมีเดียเพื่อสังคม (โรงเรียนบ้านปากตก จ.เพชรบูรณ์)
ปีการศึกษา 2560 » มัลติมีเดียเพื่อสังคม (โรงเรียนบ้านปากตก จ.เพชรบูรณ์) (131)
ปีการศึกษา 2560 - พี่มัลติสอนน้อง 2560
ปีการศึกษา 2560 » พี่มัลติสอนน้อง 2560 (75)
ปีการศึกษา 2560 - มัลติมีเดียอาสาพัฒนา (โรงเรียนบ้านวังสิงห์ จ.กาญจนบุรี)
ปีการศึกษา 2560 » มัลติมีเดียอาสาพัฒนา (โรงเรียนบ้านวังสิงห์ จ.กาญจนบุรี) (97)
ปีการศึกษา 2560 - แสดงผลงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ปีการศึกษา 2560 » แสดงผลงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (14)
ปีการศึกษา 2560 - อบรมการออกแบบการ์ตูนและเทคนิคการตัดต่อ
ปีการศึกษา 2560 » อบรมการออกแบบการ์ตูนและเทคนิคการตัดต่อ (28)
ปีการศึกษา 2560 - อบรมการถ่ายภาพประกอบฉาก
ปีการศึกษา 2560 » อบรมการถ่ายภาพประกอบฉาก (24)
ปีการศึกษา 2560 - ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 » ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 2559 
กิจกรรมปี 2561
กิจกรรมปี 2561 
Powered by Phoca Gallery
Free business joomla templates