Homeฝ่ายกิจกรรมสาขาวิชา


ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาสาขา่วิชา

  ทำเนียบคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รุ่นที่ 1  
 
 ทำเนียบคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รุ่นที่ 2
 ทำเนียบคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รุ่นที่ 3
  เอกสารการดำเนินการของชุมนุม (ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)

        - ขั้นตอนการตั้งชุมนุม
       
- ใบแทนใบเสร็จรับเงิน
 
       - แบบฟอร์มขอตั้งชุมนุม
        - แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา
           CRU-001
           CRU-002
           CRU-003
        - การขออนุญาตเรี่ยไร
 
       - แบบประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
        - แบบประิเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
        - หนังสือราชการขออนุญาตผู้ปกครอง
        - หนังสือขออนุญาตไปราชการ        
 

Free business joomla templates