WELCOME  TO
MULTIMEDIA TECHNOLOGYHomeข่าว/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการพี่มัลติสอนน้อง
       ปีการศึกษา 2560

โครงการพี่มัลติสอนน้อง ปีการศึกษา 2560
" มาเป็นครอบครัว MULTIMEDIA กันเถอะ"

  สารานุกรมในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ
      เรื่อง โครงการฝนหลวง
 

ผลงานวิจัย : นายจาตุรถาภรณ์  ศิลา

                    นางสาวโศศิฐฐา  สิงห์จันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที             

 [2017-08-01] แจ้งปิดระบบบริการการศึกษาชั่วคราว วันที่ 2 สิงหาคม 2560 

                        (12.00-13.00) 

 [2017-07-13] กำหนดการกิจกรรมพี่มัลติสอนน้อง ปี 2560 

 [2017-07-13] กำหนดการขอรับทุนการศึกษา แบบรายปี ประจำปีการศึกษา 2560

 [2017-06-14] กำหนดการและขั้นตอนการจองชุดครุยวิทยฐานะ 

 [2017-06-14] รับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 [2017-04-26] กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 4
                            "ลาจันทร์ ปัจฉิม" 
 [2017-04-19] ขอเชิญบัณฑิตลงทะเบียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 [2017-02-03] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 2/2559(เพิ่มเติม)

 [2016-11-07] กำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560

  [2016-09-30] นักศึกษาชั้นปี 1 ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เพิ่มเติม 

 [2016-09-12] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1/2559(เพิ่มเติม)

 [2016-07-05]  กำหนดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 

 [2016-06-01] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3/2558 

 [2016-05-11] กำหนดการการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา นศปี 2-5และผู้กู้รายเก่า
                                ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 [2016-03-22] รับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ประจำปี 2559 

 [2016-03-22] ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวของนักศึกษาภาคปกติ 

 [2016-03-22] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบที่ 1) 

[2016-02-29] ขยายกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2559

[2016-02-22] ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ EXIT-EXAM  สำหรับนักศึกษา

                              ที่จะสำเร็จการศึกษา 

[2016-01-25] ข่าวกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2558 

[2016-01-19] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคแก้(FM) ประจำปีการศึกษา 1/2558 

[2015-12-21] การประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2558 

[2015-12-09] ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 [กำหนดการลงทะเบียน]

[2015-11-19] อบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 

[2015-10-08] ประกาศให้นักศึกษารับบัตรเพิ่มคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทย

                              และวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา2558 

[2015-09-22] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2558 [เพิ่มเติม]

[2015-09-22] กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปี 2558 (รหัส 58)

[2015-09-07] การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
                            ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้
                            ประจำปี 2558 

[2015-09-01] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 

[2015-08-20] กำหนดการวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558

[2015-07-20] กำหนดการนศ.ใหม่ภาคปกติ ปี 2558  ทุกคนเข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาไทย
                               และภาษาอังกฤษ 

[2015-07-13] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง รอบที่ 1
                            และ ขั้นตอนการรายงานตัว 

[2015-06-30] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและห้องสอบสัมภาษณ์  ประจำปี 2558 

[2015-06-22] กำหนดการกู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5และรายเก่า ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/ 2558 

[2015-06-22] กำหนดการกู้ยืม (รายเก่า) ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

[2015-01-16] เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง) 

[2015-01-16] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3/2557

[2015-05-19] ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557  

 [2015-04-17] แจ้งการเข้าประเมินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 

[2015-04-01] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน  2/2557 (เพิ่มเติม) 

[2015-02-09] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปี 2558

[2015-01-19] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน  2/2557

[2015-01-16] ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิัจัยนักศึกษา

[2015-01-16] ขอเชิญร่วมทำบุญในโครงการธรรมะรับอรุณ

[2015-01-16] เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง) 

[2014-11-19] ประชาสัมพันธ์งาน MULTIMEDIA TECHSHOW 2014

[2014-10-16] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา รอบที่ 2 

[2014-09-07] ขั้นตอนและเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558 

[2014-08-18] ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557

[2014-08-01] แจ้งแนวทางการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2557

[2014-07-31] กำหนดการสอบและประกาศผลสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทย 
                         
 และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคในเวลา
 
                         ประจำปีการศึกษา 2557 

[2014-07-07] ขั้นตอนการและเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2558 

[2014-07-07] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผู้กู้รายเก่า-รายใหม่
                            ภาคเรียน 1/2557 

[2014-07-07] กำนหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

[2014-06-03] ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 

[2014-05-29] แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2557 

[2014-04-17]กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)  

[2014-03-11] กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2556

[2014-03-11] ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556และกำหนดการลงทะเบียน 

[2014-03-06] โครงการ Thailand Creative Tourism Contest 2014 

[2014-02-28] ขอเชิญร่วม "โครงการอบรมเรื่องการผลิตสื่อการสอนฯ 

[2014-02-26] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 3/2556 

[2014-02-10] กิจกรรมวันมนุษย์วิชาการและสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรม

[2014-01-07] การผ่อนผันการผ่อนผันทหารประจำปี 2556  

[2014-01-05] ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกับชุมนุมมัลติมีเดียเพื่อสังคม

[2013-12-19] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

[2013-12-04] สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 

[2013-11-25] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปี 2557 (ประเภทเรียนดี) 

 [2013-11-08]กำหนดการชำระค่าธรรมเนียนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 

[2013-11-05] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน [กยศ.] ภาคเรียน 2/2556 

[2013-11-05] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน [กรอ.] ภาคเรียน 2/2556 

[2013-11-05] กำหนดการปฐมนิเทศการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2556

 [2013-11-05] ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556

[2013-10-02] รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2557 

[2013-09-16] ช่วงการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2556 

[2013-11-07] กำหนดการผ่อนผันทหารและหลักฐานการผ่อนผันทหาร 

[2013-09-16] กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

[2013-09-16] ปฏิทินการศึกษา 1/2556

 [2013-08-14] นักศึกษารหัส 56 สามารถสมัครสมาชิกระบบ SMART EDUCATION SIM

                            ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้

[2013-07-30] กำหนดการผ่อนผันทหารและหลักฐานการผ่อนผันทหาร

[2013-07-26] ประกวดทำสื่อประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ ปี2556

[2013-07-25] กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ปี 2556 

[2013-07-12] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2556(เพิ่มเติม)

[2013-06-19] พิธีทำบุญสาขาวิชาและไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

[2013-06-05] กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

[2013-06-01] รายชื่อผู้เข้าสอบมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทย/วิชาภาษาอังกฤษ

[2013-05-07] ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 

[2013-04-19] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ"ผลิตสื่อมัลติมีเดีย" รุ่นที่2 [ฟรี]

 [2013-04-04] การชำระเงินค่าหน่วยกิตภาคเรียนที่3/2555[เพิ่มเติม]ครั้งที่1 

[2013-03-08] กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2555 

[2013-02-07] นักศึกษาชั้นปีที่1 รับคู่มือนักศึกษา ปี 2555

[2013-02-05] แจ้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์ 

[2013-02-04] การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา,

การส่งคำร้องการศึกษา,กำหนดการลงทะเบียน3/2555
 

[2013-01-22] เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ตอนค้นคว้าสู่ความเลิศ

=SEARHC 4 the Best 

[2013-01-09] ร่วมโหวตและแชร์ผลงานโปสเตอร์ของทีมMouse Mouse

[2013-01-08] ปีใหม่ทำดีได้...ไม่มีที่สิ้นสุด 2556

[2013-01-08] โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรุ่นที่ 27 

[2013-01-06] รับบริจาคแผ่นซีดีที่ไม่ใช้แล้ว[ห้องสำนักงานหลักสูตรชั้น 12]

[2012-12-25] ประกาศ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบสุดท้าย)

[2012-12-20] ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี โท เอก

ประจำปี2555 ที่ได้รับบัตรเพิ่มคะแนนและวันเวลาในการขอรับบัตร 

[2012-12-04] ประกาศ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2555
(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 

[2012-11-23] ขั้นตอนและวิธีการสมัครโครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษาประจำปี ๒๕๕๕  

[2012-11-22] การอบรมธรมศึกษา โครงการสอบธรรมศึกษา 2555

ปฎิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

เข้าสู่ระบบ[อาจารย์สาขาวิชา]

กรุณาเข้าสู่ระบบ*บริการบางส่วนของเว็บไซต์ใช้ได้เฉพาะสมาชิก[อาจารย์ในสาขาวิชา]เท่านั้น*

สถิติผู้เข้าชม [start7 Dec 12]

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้7
เดือนนี้17
ทั้งหมด25118

Currently are 26 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Free business joomla templates