Homeกำหนดการสอบปริญญานิพนธ์ (จบ)

กำหนดการสอบนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา (สอบจบ 5 บท)

 

ปีการศึกษา  2558

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม  2558  รายชื่อผู้เข้าสอบ

วันพุธที่ 16 ธันวาคม  2558  รายชื่อผู้เข้าสอบ

 

ปีการศึกษา  2557

กลุ่มที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2558  รายชื่อผู้เข้าสอบ

กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558  รายชื่อผู้เข้าสอบ

กลุ่มที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558  รายชื่อผู้เข้าสอบ

 

 

 

 

 

Free business joomla templates