นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ก่อนฝึก

 

  1. ติดต่อสถานที่ หน่วยงาน/สำนัก/ฝ่าย/สาขาวิชา ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยงานละ 2 คน)
  2. กรอกแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต.1) ดาวน์โหลดที่ http://mult.chandra.ac.th/expr ดาวน์โหลดแบบต.1  พิมพ์ห้ามเขียนพร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา(ตามตัวอย่าง)และส่งที่ห้องสำนักงานหลักสูตร (ห้อง15-0502) เป็นรายบุคคล
  3. รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลังจากส่ง ต.1 แล้ว 2 วัน) พร้อม ต.3 (แบบตอบรับ) ให้นักศึกษานำไปส่งให้หน่วยงานที่ขอฝึก (ซองที่ 1) และติดต่อการตอบรับจากหน่วย (ต.3) นำมาส่งที่สำนักงานหลักสูตรฯหรือหน่วยงานส่งมาเอง
  4. รับหนังสือส่งตัว,สมุดบันทึกการฝึก,แบบประเมินผลการฝึก,แบบส่งตัวกลับ ไปส่งที่หน่วยงานที่ขอฝึก
  5. ปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่ขอฝึก อย่างน้อย 90 ชั่วโมงหรือครบตามกำหนดระยะเวลา

หมายเหตุ  การส่งต.1 สามารถทำได้ 1 หน่วยงานจนกว่าจะมีผลการตอบรับ,ปฏิเสธหรือนักศึกษาที่รับซองที่ 1 แต่ยังไม่ได้ยื่นให้หน่วยงานให้นำมาคืนถึงจะสามารถส่งต.1 หน่วยงานใหม่ได้

 ระหว่างฝึก

  1. เก็บรวมรวมข้อมูลการฝึก
  2. ถ่ายภาพการปฎิบัติงานเพื่อเตรียมจัดทำรายงานหลังการเตรียมฝึก
  3. เขียนสมุดบันทึกการเตรียมฝึกให้เรียบร้อยและให้หัวหน้าหน่วยลงนามให้ครบ

หลังฝึก

1. สมุดบันทึกการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. แบบประเมินผล,แบบส่งตัวกลับ (หน่วยงานผนึกซอง)

3. เล่มรายงานการฝึกฯ

****  ห้ามนำมาวางไว้บนโต๊ะ   ต้องเซ็นต์ชื่อส่งหลักฐาน ****

 

 รูปเล่มรายงานการเตรียมฝึก  รูปแบบอยู่ในเว็บการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ http://mult.chandra.ac.th/expr/ 

 ส่งรูปเล่มรายงานพร้อมหลักฐานการเตรียมฝึกฯให้ตรงการตามกำหนดที่ฝ่ายฝึกกำหนด(บนเว็บ) 

http://mult.chandra.ac.th/expr/

  

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

จะรับแบบ ต.1 และดำเนินการประสานศูนย์ฝึกเพื่อออกเอกสารให้

สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยมาติดต่อเท่านั้น