ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสัมมนาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1. กำหนดวัน เดือน ปี และสถานที่จัดงานสัมมนาคอมพิวเตอร์
2. บันทึกขออนุญาตใช้สถานที่จัดงานสัมมนาคอมพิวเตอร์    
3. จัดทำโครงการและกำหนดการการจัดงานสัมมนาทางคอมพิวเตอร์    
4. หนังสือเชิญวิทยากร/บันทึกข้อความโปรดลงนาม   หนังสือเชิญออกบูธ 
5. หนังสือขอสนับสนุนกิจกรรม (ขอสปอนเซอร์)   หนังสือขอบคุณ    
6. หนังสือเชิญประธานเปิดงานสัมมนาทางคอมพิวเตอร์  
7. หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานสัมมนาทางคอมพิวเตอร์  
8. หนังสือขอยืมอุปกรณ์  (เช่น คณะวิทยาศาสตร์,กองอาคารและสถานที่,สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฯลฯ)  
9. ออกแบบและจัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / โลโก้ / ป้ายประชาสัมพันธ์ออกแบบเวที (Sketchup) 
10. บัตรประจำตัวทีมงาน [STAFF]  
11. แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน/ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  
12. แบบสอบถามความสำเร็จของโครงการ (สำหรับคณะทีมงาน,อาจารย์,บูธ)    
13. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (ผู้ร่วมสัมมนา/อาจารย์ร่วมสัมมนา) 
14. ถ่ายทำวีดีโอ / ตัดต่อ บันทึกเสียง พร้อมออกแบบปกดีวีดี กลุ่มละ 1  ชุด
15. ถ่ายภาพการจัดเตรียมงาน / ภาพการปฎิบัติงาน /ภาพสมาชิกฝ่าย/ ภาพรายบุคคล /ภาพบอร์ดสรุปการปฎิบัติงาน
16. ตัวอย่างรายงานการประชุม     หนังสือขอเชิญประชุม 
17. ขออนุญาตจัดกิจกรรม   (สาขาวิชาดำเนินการให้)
18. บันทึกข้อความขอประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย      
19. บันทึกข้อความขอลงข่าว CCTV   / ลงจดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้า 
20. บันทึกข้อความขออนุญาตอาจารย์ผู้สอน 
21. จัดทำรายงานสรุปการจัดงานสัมมนาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
       21.1 เล่มใหญ่  1 เล่ม / 1 กลุ่ม  รวมภาระงานทุกฝ่าย ภาพการปฎิบัติงานของสมาชิกกลุ่ม  พร้อมซีดีข้อมูลของเล่มรายงาน 1 ชุด

      21.2 เล่มประจำฝ่าย 1 เล่ม/ 1 ฝ่าย มีเฉพาะภาระงานฝ่ายและภาพการปฎิบัติงานของสมาชิกในฝ่ายเท่านั้น

22. ตัวอย่างสคริปพิธีกร (เวทีกลาง)    /สคริปพิธีกร (สัมมนาวิชาการ)  / สคริปพิธีกร (สัมมนาวิชาการ) (ภาคนอกเวลา) 

23. ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน ประธานโครงการและประธานในพิธี (เวทีกลาง) 

24. ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน ประธานโครงการและประธานในพิธี (สัมมนาวิชาการ) 

หมายเหตุ

 

เอกสารดังต่อไปนี้ ต้องแนบโครงการและกำหนด ในการเสนอลงนาม

 1. หนังสือเชิญวิทยากร

 2. หนังสือขอสนับสนุนโครงการ

 3. หนังสือเชิญออกบูธ