fitness

 

เวลาเปิด - ปิด :

 เปิดให้บริการ                                                                                                                   ปิดให้บริการ  
 dot 2   วันจันทร์ - พฤหัสบดี : 08.30 - 19.00 น.                    dot 2  วันเสาร์ - อาทิตย์
 dot 2   วันศุกร์ : 08.30 - 16.00 น.       dot 2   วัหยุดนักขัตฤกษ์     
                                                                                                                                                                     

สถานที่ตั้ง :

dot 2  ชั้น 6 อาคารกิจการนักศึกษา ( อาคาร32 )

 

การให้บริการ :

dot 2  สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เท่านั้น

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ศูนย์ออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :

dot 2  ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิก ทุกครั้งก่อนใช้บริการ
dot 2  แต่งกายให้รัดกุมในชุดกีฬาที่เหมาะสมในการใช้บริการ
dot 2  สวมใส่รองเท้ากีฬาและถุงเท้าทุกครั้งที่ใช้บริการ
dot 2  ต้องศึกษาเกี่ยวกับการฝึกด้วยน้ำหนัก หรือโปรแกรมฝึกให้เข้าใจก่อนการใช้บริการ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
    ออกกำลังกาย
dot 2  ควรใช้เครื่องออกกำลังกายด้วยความระมัดระวัง
dot 2  ห้ามส่งเสียงรบกวนสมาธิและพูดจาหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นขณะใช้บริการ
dot 2  ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานภายในศูนย์ออกกำลังกาย
dot 2  เมื่อเกิดปัญหาในการใช้เครื่องออกกำลังกาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกายทราบทันที ห้ามแก้ไขปัญหา
    ด้วยตัวเอง
dot 2  หากมีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการออกกำลังกาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เพื่อจะได้ให้คำแนะนำในการออก
    กำลังกาย หากฝ่าฝืน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
dot 2  ห้ามนำสัตว์เลี้ยง อาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฏหมายเข้ามาในศูนย์ออกกำลังกาย โดยเด็ดขาด
dot 2  กรณีผู้ใช้บริการประมาท เลินเล่อ ในการใช้อุปกรณ์ก่อให้เกิดการชำรุดเสียหาย ต้องชดใช้ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยฯ
    กำหนด

สิ่งอำนวยความสะดวก :

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001      dsd fitness center 001

dsd fitness center 001      dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001

dsd fitness center 001  dsd fitness center 001