news

 
dot 2 [23-05-2560] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจรรมต้องรับน้องใหม่ และประชุม 
  เชียร์ประจำปีการศึกษา 2560 new 01  
   
dot 2 [22-05-2560]  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 1 และผู้กู้รายใหม่
  ชั้นปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  new 01
   
dot 2 [22-05-2560]  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ใน 
  ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2 - 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 new 01 
   
dot 2 [23-03-2560] ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559  
   
dot 2 [02-02-2560]  บัญชีรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ 
  ประจำปี 2559   
   
dot 2 [02-02-2560]  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และผู้ยังไม่ได้รับอนุมัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่
2/2559 รอบที่ 2  
 
dot 2 [17-01-2560]  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ภาคเรียนที่ 2/2559 
   
dot 2 [02-12-2559] กำหนดการฝึกภาคสนามและคำแนะนำในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา
  2559  
   
dot 2 [30-11-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษา
  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 
   
dot 2 [22-11-2559] ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปร
  มินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านเว็บไซต์ 
   
dot 2 [18-11-2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 
  2560
   
dot 2 [16-11-2559] ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงิน
  ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559    
   
dot 2 [02-11-2559] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
  รายเก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   
   
dot 2 [02-11-2559] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
  ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5    
   
dot 2 [21-10-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เรื่อง : การรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา
  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม  ประจำปีการศึกษา 2560    
   
dot 2 [20-10-2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนกรอ. ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1   
   
dot 2 [18-10-2559]  ขอเชิญศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงทะเบียนศิษย์เก่าเพื่อเป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ
   
dot 2 [08-10-2559] กำหนดกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในสาขาวิชา
  ขาดแคลน ปีการศึกษา 2559 
   
dot 2 [07-10-2559] รายชื่อนักศึกษาที่ลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง     
   
dot 2 [05-10-2559] กำหนดการ และลำดับที่ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2559  (รอบที่ 2) 
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  
   
dot 2 [26-09-2559] รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้
  ในอนาคต ปีการศึกษา 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  
   
dot 2 [19-09-2559] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่า และรายใหม่ ปีการศึกษา    
  2559 (รอบเพิ่มเติม)
   
dot 2 [13-09-2559] รับสมัครนักกีฬาสำหรับบุคลากร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
  ครั้งที่ 24 
   
dot 2 [07-09-2559] รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
  ปีการศึกษา 2559  
   
dot 2 [05-09-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  กองประจำการให้แก่นักศึกษา ที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา
  2559 
   
dot 2 [29-08-2559] ประกาศลำดับที่เข้าประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 
  ผู้กู้รายเก่า ปี 2 -5 รอบที่ 1  
   
dot 2 [19-08-2559] ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ผู้ขอกู้ กรอ. และกำหนดการสัมภาษณ์  
   
dot 2 [19-08-2559] ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ผู้ขอกู้รายใหม่ และกำหนดการสัมภาษณ์  
   
dot 2 [19-08-2559] ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ผู้ขอกู้รายเก่า และกำหนดการสัมภาษณ์  
   
dot 2 [11-08-2559]  ประกาศให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี เข้ารายงานตัวในวันที่ 20 สิงหาคม 2559  
   
dot 2 [10-08-2559]  รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 
  ประเทศไทย  ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
   
dot 2 [05-08-2559] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ ไม่ได้รับอนุมัติ และผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูล การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
  ศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประเภท ผู้กู้รายเก่า ครั้งที่ 1/2559  
   
dot 2 [02-08-2559]  เปลี่ยนแปลงเวลารวมแถวบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559   
   
dot 2 [25-07-2559]  กำหนดการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
  2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท   
   
dot 2 [14-07-2559] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ผู้ขอกู้รายเก่า และกำหนดการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559  
   
dot 2 [05-07-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : มาตรการกำกับดูแลการทำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559  HOT
   
dot 2 [02-07-2559]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
  และประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2559 
   
dot 2 [27-06-2559] เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารและกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
  ราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559   
   
dot 2 [24-06-2559]  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  
   
dot 2 [22-06-2559] กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำปีพ.ศ.2559   
   
dot 2 [14-06-2559]  ประชุมลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 3/2558 (รอบแก้ไข)  
   
dot 2 [18-05-2559]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษา 
  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559  
   
dot 2 [10-05-2559]  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5  
  (ผู้กู้รายเก่าละรายใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
   
dot 2 [10-05-2559]  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ผู้กู้รายเก่า ภาคเรียนที่ 1  
  ปีการศึกษา 2559 
   
dot 2 [10-05-2559] เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน รด. ชาย/หญิง 
ประจำปีการศึกษา 2559 
 
dot 2 [03-05-2559] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1
  ปีการศึกษา 2559 
 
dot 2 [28-04-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : แต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
  2559 
 
dot 2 [26-04-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านกีฬา
  ประจำปีการศึกษา 2559  
   
dot 2 [08-04-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและกำหนด วัน เวลา สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประจำปีการ
ศึกษา 2559 
 
dot 2 [30-03-2559] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่) ภาคเรียน
  ที่1 ปีการศึกษา 2559 
 
dot 2 [30-03-2559] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้
  ในอนาคต  
   
dot 2 [18-03-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษา
  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 
 
dot 2 [10-03-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2559  
  
dot 2 [08-03-2559] แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558
  เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
 
dot 2 [07-03-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
  ประจำปี 2559  
 
dot 2 [26-02-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 
  ประจำปี 2559 
 
dot 2 [23-02-2559] เทปบันทึกภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2558 
  
dot 2 [03-02-2559] ประกาศอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคเรียนที่
  2/2558 
  
dot 2 [03-02-2559] ประกาศลำดับที่ในการประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ผู้กู้รายใหม่ ประจำภาคเรียนที่
2/2558 
    
dot 2 [02-02-2559] รายละเอียดการประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2558  
  
dot 2 [02-02-2559] ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำรองขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558   
  
dot 2 [28-01-2559] ประกาศลำดับที่ในการประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 - 5 
ภาคเรียนที่ 2/2558 
  
 dot 2 [21-01-2559] ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้
กู้ยืม เงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2558 
 
dot 2 [11-01-2559] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
  

[1] [2]   

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และผู้ยังไม่ได้รับอนุมัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่