army

 

 dot 2 [02-02-2560] บัญชีรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ 
  ประจำปี 2559 HOT
   
dot 2 [05-09-2559]  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง
  ประจำการ ให้แก่นักศึกษา ที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 
  2559    
   
dot 2 [02-02-2558] รายชื่อนักศึกษา ที่ยื่นคำร้อง ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558
  ( ต่างจังหวัด รอบที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน )
   
dot 2 [02-02-2558] รายชื่อนักศึกษา ที่ยื่นคำร้อง ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558
  ( ต่างจังหวัด รอบที่ 1 : เดือนตุลาคม )
   
dot 2 [02-02-2558] รายชื่อนักศึกษา ที่ยื่นคำร้อง ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558
  ( กรุงเทพฯ รอบที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน )
 
dot 2 [02-02-2558] รายชื่อนักศึกษา ที่ยื่นคำร้อง ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558
  ( กรุงเทพฯ รอบที่ 1 : เดือนตุลาคม )
   
dot 2 [11-05-2558] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  กองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหาร และอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้
  ประจำปีการศึกษา2558