doctor

ฝ่ายอนามัยและสุขภิบาล งานบริการและสวัสดิการ ให้บริการแพทย์ตรวจรักษาโรค โดยแพทย์ออกตรวจตามเวลาดังนี้

 

  วันจันทร์ - วันศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น.

 

  หมายเหตุ : สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หากเคยมาพบแพทย์ กรุณานำบัตรประจำตัวผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง

 


ฝ่ายอนามัยและสุขภิบาล งานบริการและสวัสดิการ  
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม