photo gallery 665
     
dot 2 24/01/2560  ภาพบรรยากาศงานวันครูและคารวะอาจารย์ ประจำปี 2560 
   
dot 2 26/05/2559 ภาพบรรยากาศโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักจัดหางาน
  กรุงเทพเขตพื้นที่ 2 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  
dot 2 15/05/2559 ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลกิจกรรมนักศึกษาเพชรจันทรา "คนดี ศรีจันทรา" ประจำปีการศึกษา 2558
 
dot 2 21/04/2559 ภาพบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
   
dot 2 08/04/2559 คณะศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  
dot 2 24/03/2559 ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558
  
dot 2 15/03/2559
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินายห้าง โรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558
  
dot 2 11/03/2559
หน่วยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร งานกิจกรรมนักศึกษา จัดประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบรายละเอียดขั้นตอน
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558 
  
dot 2 03/03/2559 ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2558
  
dot 2 01/03/2559 ภาพบรรยากาศกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปี 3
  
dot 2 04/02/2559 ภาพบรรยากาศกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เรื่อง การจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ (ทรงเตี้ย)
ประจำปีการศึกษา 2558
     
dot 2 28/01/2559 ภาพบรรยากาศกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เรื่อง การแต่งหน้าพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
  
dot 2 23/01/2559 ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์และคารวะอาจารย์ โดยศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมและวิทยาลัยครู
จันทรเกษม ประจำปี 2559
    
dot 2 19/01/2559 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" รอบมหกรรม
ระหว่างวันที่ 9 - 18  มกราคม 2559
  
dot 2 19/12/2558 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 23
  “บางปลาเกมส์”
 
 dot 2 28/04/2558 ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้แค่...ไม่ขาย" โดย มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่ม
  แอลกอฮอล" หรือ มปอ และกรมสรรพสามิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 dot 2 25/04/2558 ภาพบรรยากาศการประชุมและฝึกอบรมฝ่ายเชิญปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง และกลุ่มภาคใต้ ประจำปี 2558
 
 dot 2 12/03/2558 ภาพบรรยากาศการประชุมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 12 
  มีนาคม 2558 โดย ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 dot 2 27/01/2558 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 15 - 24
  มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
dot 2 10/11/2557 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพ ระหว่าง
  วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
dot 2 07/07/2557 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
  ราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2557
 
dot 2 07/07/2557 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการ
  ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปี 2557
 
dot 2 03/05/2557 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้ว
  เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
dot 2 28/04/2557 ภาพบรรยากาศการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
dot 2 28/04/2557 ภาพบรรยากาศการประชุมให้โอวาทนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
  ศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
dot 2 19/03/2557 ภาพบรรยากาศการเข้ารับการทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและกิจกรรมดีเด่น โดยวิธีพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557 
   
dot 2 21/02/2557 ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2557
   
dot 2 28/01/2557 ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ประจำปีการศึกษา 
  2557
   
dot 2 26/01/2557 ภาพบรรยากาศการเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
dot 2 25/01/2557 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" รอบมหกรรม
   
dot 2 10/01/2557 ภาพบรรยากาศการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557
   
dot 2 07/01/2557 ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
  เกษม (พ.ศ.2556-2560)
 
dot 2 04/11/2556 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์"  รอบคัดเลือก
  เขตกรุงเทพ