ruksadindan
      
 dot 2 [02-11-2559] กำหนดการฝึกภาคสนามและคำแนะนำในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา
2559 
   
dot 2 [25-12-2558] กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 
  
dot 2 [17-11-2557] ตารางการฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2557
   
dot 2 [15-10-2557] รายละเอียดเอกสารประกอบการนำปลด นศท. ประจำปีการศึกษา 2557
   
dot 2 [18-08-2557]
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี (นศท.) เข้ารายงานตัวในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
   
dot 2 [15-07-2557] เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน รด. ชาย/หญิง ชั้นปีที่ 1 - 5 ประจำปีการศึกษา 2557
   
dot 2 [16-06-2557] นัดประชุมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 - 5 ที่ซ้ำชั้น และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ที่เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 5
   
dot 2 [10-06-2557] ประกาศรายชื่อ นักศึกษาวิชาทหารและผลการสอบ ประจำปีการศึกษา 2556
   
dot 2 [02-06-2557] นัดประชุมนักศึกษาที่ยื่นความจำนงสมัครเรียนรักษาดินแดน (รด.) ประจำปี 2557
   
dot 2 [03-04-2557] เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ที่มีความประสงค์จะสมัคร
  เรียน รด. ชาย/หญิง (สำหรับนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัว ในวันที่ 4 เมษายน 2557)