command dsd 01

 แสดงข้อมูลการลงนามประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำปี พ.ศ. 2560 

 

กรุณาเลือก ปี พ.ศ. ที่ลงนาม : 2560 |  2559  2558  2557  2556

   
Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 627 / 2560 
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 new 01
  ลงวันที่ : 8 มิถุนายน 2560  

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 583 / 2560 
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ประจำปี 2560 new 01
  ลงวันที่ : 31 พฤษภาคม 2560 

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 574 / 2560
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา 
  ประจำปีการศึกษา 2560  new 01
  ลงวันที่ : 30 พฤษภาคม 2560

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 577 / 2560
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  new 01
  ลงวันที่ : 30 พฤษภาคม 2560 

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 528 / 2560
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  new 01 
  ลงวันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 528 / 2560 
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  new 01
  ลงวันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 556 / 2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  new 01 
  ลงวันที่ : 24 พฤษภาคม 2560

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 452 / 2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  ลงวันที่ : 25 เมษายน 2560 

Icon 01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  เรื่อง แต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
  ลงวันที่ : 18 เมษายน 2560 

Icon 02  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 335 / 2560
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
  ลงวันที่ : 20 มีนาคม 2560 

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 307 / 2560 
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2559   
  ลงวันที่ : 14 มีนาคม 2560

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 310 / 2560
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)   
  ลงวันที่ : 14 มีนาคม 2560

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 290 / 2560
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่15
            "เทา-เหลืองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 
  ลงวันที่ : 8 มีนาคม 2560 

Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 283 / 2560
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
  ลงวันที่ : 7 มีนาคม 2560

 Icon 01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  เรื่อง : การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
  ลงวันที่ : 7 มีนาคม 2560

 Icon 02 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 151 / 2560
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            ประจำปีการศึกษา 2559
  ลงวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560