accident

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

dot 2 แบบเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา

dot 2 รายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการประกันอุบัติเหตุ

dot 2 เอกสารประกอบใช้เบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 

ตรวจสอบสถานะ ผลการเบิกค่าสินไหมทดแทน

accident check

 

 


งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม