certificate

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ

1.ขอรับคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ติดต่อขอรับได้ที่งานบริหารงานทั่วไป อาคารกิจการนักศึกษา (32)
ชั้น 3 ห้อง 32-304 หรือดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

sample-dsd-01

 (ตัวอย่างคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ)

 

2.กรอกข้อมูลในแบบหนังสือรับรองความประพฤติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเขียนด้วยตัวบรรจงสามารถอ่านออกได้โดยง่าย

3.นำแบบหนังสือรับรองความประพฤติ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ในสาขาลงนามรับรอง

sample-dsd-02

 

4.นำแบบหนังสือรับรองความประพฤติ ให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและ
   ลงนามรับรอง

sample-dsd-03

5.แนบเอกสารประกอบดังนี้
     5.1สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

sample 02

(ตัวอย่าง สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

     5.2สำเนาผลการศึกษา โดยเข้าระบบการศึกษาและสั่งพิมพ์ได้ที่ เมนูผลการศึกษา
         (http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp
พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

      
sample 02  sample 02

(ตัวอย่าง สำเนาผลการศึกษา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

6.นำแบบหนังสือรับรองความประพฤติ พร้อมแนบเอกสารที่ครบถ้วนแล้ว นำส่งที่งานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
   อาคารกิจการ
นักศึกษา (อาคาร 32) ชั้น 3 ห้อง 32-304

หมายเหตุ : หนังสือรับรองความประพฤติใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ

 certificate check


 

งานบริหารงานทั่วไป  กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม