service sports equipment

   งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรงจึงให้บริการอุปกรณ์กีฬา อาทิ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเก็ตบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง เป็นต้น 

  

   ขั้นตอนการขอรับบริการอุปกรณ์กีฬา

   1.เขียนแบบฟอร์ม ใบยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ห้อง 32-304 , 32-306  
      ชั้้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา  (อาคาร32)

   2.แนบบัตรนักศึกษา (บัตรนักศึกษาจะได้รับคืน เมื่อนักศึกษานำอุปกรณ์มาคืน)

   3.เวลาในการให้บริการ :
          วันจันทร์ - พฤหัสบดี : เวลา 08.30 - 19.30 น.
          วันศุกร์ : เวลา 08.30 - 16.30 น.

          วันอาทิตย์ : เวลา 08.30 - 16.30 น.

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม