command dsd 01

ข้อบังคับ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษา

dot 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย เงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2557

dot 2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2549  ( ประกาศแนบท้าย )  HOT

dot 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549 HOT

dot 2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549

dot 2 ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเงินกิจกรรมของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

dot 2 ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา พ.ศ. 2544