vision

ปรัชญา | Philosophy

    “กิจกรรมเด่น บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมเกื้อกูล ให้ทุนการศึกษา รักษาสุขภาพอนามัย”

 

วิสัยทัศน์ | Vision

    มุ่งเน้นกิจกรรม พัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีบุคลิกภาพดี ปลูกฝังคุณธรรม และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ | Responsibility

    1.ส่งเสริมการจัดตั้งชุมนุมและชมรม ตามความสนใจของนักศึกษาโดยมีจุดมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยและ
       ท้องถิ่น

    2.ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสม ถูกต้องและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

    3.ส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และมหาวิทยาลัย

    4.ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้าง
       จิตสำนึกและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

    5.ยกระดับมาตรฐานการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย

    6.จัดกิจกรรมราชภัฏอาสาสมัคร

    7.ปรับปรุงรูปแบบการบริหารกองพัฒนานักศึกษา โดยกระจายความรับผิดชอบ งบประมาณไปสู่คณะ

    8.พัฒนาอาคาร สถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมสำหรับกิจกรรมนักศึกษา

    9.พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ

    10.พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีบทบาท มีพลังสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

    11.มีบริการแนะแนวอาชีพรวมทั้งจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ทันสมัย

    12.มีการจัดหาทุนการศึกษาจากองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

    13.จัดให้มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    14.จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและกิจกรรม ป้องกันปัญหายาเสพติดและโรค
         เอดส์

    15.จัดบริการห้องพยาบาลให้การรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ปริญญาและพยาบาลวิชาชีพตลอดจน การดูแลด้านสุขภาพอนามัย

 

เป้าหมาย | destination

     กองพัฒนานักศึกษา มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดีงามและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์ | Objective

    1.ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ TQF

    2.ส่งเสริมการจัดกิจรรมทั้ง 5 ด้าน

    3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 3D

    4.ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการให้บริการและมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า

    5.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีกระบวนการดำเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA)

    6.ส่งเสริมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานของนักศึกษาทั้ง
       ภายในและภายนอก