news

 

 dot 2 [19-04-2560] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 new 01
   
 dot 2 [27-03-2560] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  เป็นนายกอค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560  
   
 dot 2 [23-03-2560] ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559  HOT
   
 dot 2 [02-02-2560] บัญชีรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้
  ประจำปี 2559  
   
 dot 2 [02-02-2560]  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และผู้ยังไม่ได้รับอนุมัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
  รอบที่ 2    
   
อ่านข่าวทั้งหมด...   
  

  photo dsd