news

 

 dot 2 [02-02-2560] บัญชีรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้
  ประจำปี 2559  
   
 dot 2 [02-02-2560]  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และผู้ยังไม่ได้รับอนุมัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
  รอบที่ 2    
   
 dot 2 [17-01-2560] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูก
  กับรายได้ในอนาคต ภาคเรียนที่ 2/2559  
   
 dot 2 [02-12-2559] กำหนดการฝึกภาคสนามและคำแนะนำในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 HOT
   
 dot 2 [30-11-2559] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาใน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560  
   
   
อ่านข่าวทั้งหมด...   
  

 

  photo dsd

 

news 02

 

 dot 2 [06-03-2560] เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2560 HOT
   
 dot 2 [13-01-2560] การจัดตั้งศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม  
   
 dot 2 [18-02-2559] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ"  
 
 dot 2 [19-05-2558] ขอเชิญชวนส่งโครงการเข้าประกวด โครงการ "เอซ เพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี2" 
 
 dot 2 [18-05-2558] การส่งโครงการเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558