news

 

 dot 2 [23-05-2560] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจรรมต้องรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ 
  ประจำปีการศึกษา 2560 new 01  
   
 dot 2 [22-05-2560] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 1 และผู้กู้รายใหม่
  ชั้นปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  new 01
   
 dot 2 [22-05-2560] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
  (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2 - 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  new 01
   
 dot 2 [19-04-2560] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
   
 dot 2 [27-03-2560] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  เป็นนายกอค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560  
 dot 2 [23-03-2560] ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559  
   
อ่านข่าวทั้งหมด...   
  

  photo dsd