การบริหารความเสี่ยง

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  • นโยบายการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน มรภ.จันทรเกษม  
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มรภ.จันทรเกษม พ.ศ. 2556