คู่มือการประกันคุณภาพฯ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

HandbookQA-upd qa_cru58  qa_cru58   qa_cru57  
donew 
ฉบับปรับปรุง ก.พ. 2560
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคู่มือการประกันคุณภาพฯ
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 
     
qa_cru-edit01 qa_cru55 qa_cru54_tb qa_cru53
ปีการศึกษา 2555
(ฉบับปรับปรุง)
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.

isced-2013-en-2011 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร2558  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ58-61 
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(อัพเดท 20 กันยายน 2560)
 ตารางการพิจารณาการตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของวุฒิการศึกษา โดยอ้างอิงจาก ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (Appendix I p.18-20)  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2558-2561
 
iqa2553   คู่มืออื่นๆ >>Click<<
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553    

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ.

Draft eqa04 onesqa tb
ตัวบ่งชี้การประเมินภาพนอกรอบสี่
(พ.ศ. 2559 - 2563)
ผ่านการเห็นชอบ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร สมศ.
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557
เห็นชอบตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสถานศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)