คู่มือการประกันคุณภาพฯ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

qa_cru-support60 HandbookQA-upd  qa_cru58   qa_cru58  
donew คู่มือสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 ฉบับปรับปรุง ก.พ. 2560 คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคู่มือการประกันคุณภาพฯ 
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558
     
qa_cru-edit01 qa_cru55 qa_cru54_tb qa_cru53
ปีการศึกษา 2555
(ฉบับปรับปรุง)
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.

isced-2013-en-2011   คำอธิบาย ISCED 2013
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(อัพเดท 20 กันยายน 2560)
[v.eng] คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(อัพเดท 20 กันยายน 2560)  
ตารางการพิจารณาการตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของวุฒิการศึกษา โดยอ้างอิงจาก ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (Appendix I p.18-20)
รายละเอียดตารางการพิจารณาการตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของวุฒิการศึกษา ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร2558 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ58-61   คู่มืออื่นๆ >>Click<<
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2558-2561
   

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ.

eqa04 120960 onesqa tb
 กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. 2559 - 2563)
คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 
เห็นชอบตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสถานศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)