ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้รับการรับรองมาตราฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)
จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สมศ3