ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(ใช้เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเท่านั้น)

  1. ทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร
  2. คำสั่งแต่งตั้ง