ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(ใช้เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเท่านั้น)

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

  • ทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร
  • คำสั่งแต่งตั้ง