อบรมให้ความรู้เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ

อบรมให้ความรู้เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

write-ico
หลักการและเหตุผล แบบตอบรับเข้าอบรม
ดูรายชื่อผู้เข้าอบรม
กำหนดการ 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00 – 11.30 น. บรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์
11.30 – 11.45 น. ถาม – ตอบ
11.45 – 12.00 น. พิธีปิดการอบรม
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างการอบรม