คำสั่งต่าง ๆ

24-04-2560 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
18-04-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 5
28-02-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย , รายชื่อไปราชการ
25-01-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ปีการศึกษา 2559 
21-10-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
- คำสั่งเพิ่มเติม
12-01-2559 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มจษ.
30-01-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ปีการศึกษา 2558
20-05-2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ SAR14 ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
23-08-2556 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตามตรวจสอบฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
20-08-2556 (จาก สกอ.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มรภ.จันทรเกษมปีการศึกษา 2555
02-07-2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555
05-06-2556 ประกาศ "นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"