โครงการวันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 5 (5th CRU QA Day)

เวลา : 26 เมษายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน "วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5" ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
     มีการจัดนิทรรศการ การประกวดผลงานคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ "๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา"

อบรมให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดี"

เวลา : 20 เมษายน 2560, 13:00 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดี" เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดทำโครงการของบุคลากร และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

อบรม "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา"

เวลา : 19 เมษายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการอบรม "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา" วิทยากรโดย พ.ต.ท.หญิง  ปัทพรรณ  กำจัดภัย และคุณวิชิต แย้มยิ้ม จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

อบรมผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่น 2

เวลา : 27-28 มีนาคม 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

การสัมมนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

เวลา :  วันที่ 1-2 ,มี.ค. 2560
สถานที่ : โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา
        เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเตรียมกระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนรายงานการเประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559"

เวลา :  วันศุกร์, 10 ก.พ. 2560
สถานที่ : ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ITA) ครั้งที่ 1/2560

เวลา : จ., 6 กุมภาพันธ์ 2560, 09:30 น. – 14:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ครั้งที่ 1/2560

เวลา : พ., 25 มกราคม 2560, 13:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.