ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพฯ และแนวทางการจัดทำ Improvement plan ปีการศึกษา 2560

เวลา : 14 พฤศจิกายน 2560, 13:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2560

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

เวลา : 8 พฤศจิกายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปกศ. 2560 ปีการศึกษา 2560

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

เวลา : 30-31 ตุลาคม 2560, 08:30 น. – 17:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด :
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 2559
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ประธาน
ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ กรรมการ
ผศ.ศิริชัย โสภา กรรมการ
อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ
ผศ.ดร.สุภาพร ตันติสันติสม กรรมการและเลขานุการ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพนักศึกษา มจษ.ครั้งที่2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินฯ ระดับสถาบัน

เวลา : 29 กันยายน 2560, 08:30 น. – 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 

ประชุม ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เวลา : 15 กันยายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุม ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559

เวลา : 28 ,มิถุนายน 2560, 09:00 น. – 16:30 น.
รายละเอียด : การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ITA) ครั้งที่ 4/2560

เวลา : 12 ,มิถุนายน 2560, 08:30 น. – 12:00 น.
รายละเอียด : 

ประชุมติดตามและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

เวลา : 12 ,มิถุนายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
รายละเอียด : 

คณะศึกษาศาสตร์
    วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนา 2 ชั้น 2 อาคาร 4

คณะวิทยาศาสตร์
    วันที่ 21 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาการจัดการ
    วันที่ 12 มิถุนายน 2560

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
    วันที่ 27 มิถุนายน 2560