การสัมมนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

เวลา :  วันที่ 1-2 ,มี.ค. 2560
สถานที่ : โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา
        เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเตรียมกระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนรายงานการเประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559"

เวลา :  วันศุกร์, 10 ก.พ. 2560
สถานที่ : ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ITA) ครั้งที่ 1/2560

เวลา : จ., 6 กุมภาพันธ์ 2560, 09:30 น. – 14:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ครั้งที่ 1/2560

เวลา : พ., 25 มกราคม 2560, 13:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

ประชุมวิพากษ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ หน่วยงานสนับสนุน

เวลา : พ., 18 มกราคม, 13:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มจษ. ประจำปีการศึกษา 2559

เวลา  : จ., 19 ธันวาคม, 13:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมควรมีคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ

อบรม "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน"

เวลา : วันอังคาร, 20 ธ.ค. 2559
สถานที่ :ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรสานวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้สามารถนำหลักการประกันคุณภาพการษึกษาไปใชช้ในการปฏบัติการได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ เป็นวิทยากร
- ระดับหลักสูตร ช่วงเช้า
- ระดับคณะ สถาบัน ช่วงบ่าย

ภาพกิจกรรม >>

ประชุมจัดทำแผนพัฒนา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559

เวลา : จ., 28 พฤศจิกายน, 13:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

Read more: ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีงบประมาณ 2559