บุคลากร

 

ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน: 9020

ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน: 9024

นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน: 9021

นางสาวชุลีกร หงษ์สิบแปด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน: 9023

นางสาวศศิรัศมิ์ เพชรเกลี้ยง

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน: 7050

นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและสารสนเทศ
เบอร์ภายใน: 7049

นายขนก ฤกษ์ดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและสารสนเทศ
เบอร์ภายใน: 9022