บุคลากร

 

ผศ.ดร.สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน: 9020

ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน: 9024

นางสาวอัจฉรา  หัมพานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน: 9021

นางสาวชุลีกร  หงษ์สิบแปด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน: 9023

 

 นายนัตพงษ์  อนงค์เวช

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน: 7050

 

 นางสาวณิฐินันท์  ทองอินทร์

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน: 9022

 

 นางสาวศรัญยา  เกิดผล

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน: 9022

นางสาวรุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและสารสนเทศ
เบอร์ภายใน: 7049

นายขนก  ฤกษ์ดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและสารสนเทศ
เบอร์ภายใน: 7049