ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธกิจ

ปรัญชา

“สร้างคุณภาพ ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา” 

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ

1. สร้างระบบ และกลไกการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
2. สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ ศูนย์ สำนัก/สถาบัน และระดับกอง มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
5. สนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน