ประวัติสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

     ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 “มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร” จาก พ.ร.บ. ดังกล่าวนี้ ได้เน้นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทุกสถาบัน จำเป็นต้องดำเนินงานให้เป็นระบบโดยเร่งด่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามานาน โดยเริ่มอบรมให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้เข้าใจในระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยนำระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย การอบรมอาจารย์ บุคลากร และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

     พ.ศ. 2542 ได้เริ่มงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบมากขึ้น แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงจากคณะกรรมการชุดเดิมเป็นคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการอำนวยการ ประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2542 ซึ่งได้ปรับปรุงชุดใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2543 และดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ โดยใช้ชื่อโครงการว่า การประกันคุณภาพการศึกษา

     คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในที่สุดมหาวิทยาลัยพิจารณาที่จะใช้ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ต่อมาในปีเดียวกันนี้ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร โดยเฉพาะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เข้าใจแนวทาง และดำเนินการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการทำประชาพิจารณ์คู่มือของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์และบุคคลากรทั้งมหาวิทยาลัย และเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ตลอดจนประสานงานของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ทำงาน คือ สถาบันโครงการประกันคุณภาพการศึกษา และแต่งตั้งคณะทำงานประจำสำนักโครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามคำสั่งสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษมที่ 649/2543 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2543 เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาระยะแรกนั้นเน้นการตรวจสอบคุณภาพ

     โครงการประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการให้อาจารย์และบุคลากรในระดับคณะ/ศูนย์/สำนักเข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สำนักงานพัฒนาวิชาการจัดขึ้น ณ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อบุคลากรทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหนึ่งแล้วจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ/ศูนย์/สำนัก เขียนรายงานการศึกษาตนเองได้ทุกสิ้นปีการศึกษาเตรียมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะทำให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และนำมาพัฒนาขึ้นทุกๆ ปี จนกระทั่งพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอกต่อไป

     สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ในหมวด 6 มาตรา 47, มาตรา 48 และมาตรา 50 และได้แต่งตั้งคณะทำงานประจำสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือปฏิบัติงานสำนักประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งสถาบันราชภัฏจันทรเกษมที่ 649/2543 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2543 เป็นชุดแรก โดยมี รศ.ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิริ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

     เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 รศ.ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิริ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา และเพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินไปด้วยดี มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผศ.ลัดดา
ยุพกรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาแทน

     พ.ศ. 2545 ผศ.ลัดดา  ยุพกรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง อาจารย์สุชีลา  เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

     พ.ศ. 2548-2551 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผศ.สุณี  ตันติกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสวัสดิการและประกันคุณภาพการศึกษา

     พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผศ.สุพัตรา  ทรงงามทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย ประกันคุณภาพการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไป

     พ.ศ. 2552-2554 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง อาจารย์พัชมณ  ใจสอาด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ประกันคุณภาพการศึกษา

     พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง อาจารย์วราภรณ์  นิลนนท์ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

     พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

     พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง อาจารย์สุรชาติ  รัชตโภคิน ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

     พ.ศ. 2558 อาจารย์สุรชาติ  รัชตโภคิน ได้ลาออกจากราชการ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา