ข่าวประชาสัมพันธ์

 

[2016-11-01] ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ณ ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2016-09-29] ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม, 13:30 น. – 16:30 น.
เพื่อเตรียมหลักฐานรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2016-05-30] ตัวอย่างแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
[2016-05-30] ตัวอย่างแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริหาร การพัฒนาอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
[2016-03-11] เปลี่ยนแปลงห้องประชุม วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ และวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จาก ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 เป็นห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2016-03-02] ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
[2016-03-02] คำกำจัดความของผลงานทางวิชาการ
[2016-03-02] แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

[2016-02-16] อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” วันที่ 18 ก.พ. 2559 ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5
[2016-01-12] แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มจษ. 
[2015-12-28]  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 
ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
[2015-08-27] ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปี 2557
[2015-08-25] (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
[2015-08-19]  <Update> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15)  ระดับหลักสูตร
[2015-08-17] รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2557
[2015-07-21] แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15) หน่วยงานสนับสนุน
[2015-06-10] แบบประเมินตนตนเอง (Check List)  * สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้รับการตรวจประเมินฯ (เสมือนจริง)
[2015-05-21] แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15)  ระดับหลักสูตร และ  รหัสหลักสูตร 14 ตัว ที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. แล้ว
[2015-05-12]

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15) ระดับคณะ

[2015-03-30] [ฉบับปรับปรุง #1] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
[2015-03-30] การแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557)