กองกลาง งานสารบรรณ CRU.

งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 
 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 02-5136355 หรือ 02-9426900-99
หมายเลยโทรศัพท์ภายใน 7018 / 1102 / 1103 /1106

ผู้อำนวยการกองกลาง
1100

เลขที่ 39 / 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุวเทพมหานคร 10900

 

 

New layer...

Additional information