งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  

 

ปรัชญา

              มุ่งพัฒนางาน  บริการสร้างสรรค์  สื่อสารสัมพันธ์  ยึดมั่นคุณธรรม

วิสัยทัศน์

              พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างงานบริการที่ถูกต้องรวดเร็วประทับใจการสื่อสารกว้างไกลนำไปสู่ภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร

พันธกิจ

              1.สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้บริการที่ดีแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

              2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้ก้าวทันเทคโนโยลีที่ทันสมัย

              3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

              4.สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

              5.เชื่อมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน

เป้าหมาย

              1.เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการ ข้อมูล ข่าวสารและระบบงานสารบรรณ

              2.บุคลากรมีคุณสมบัติตรงตามงานที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

              3.ระบบงานและการบริการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

              4.บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

              5.บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสาธารณชนภายนอก ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว  

วัตถุประสงค์

              1.มุ่งพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ เพื่อการบริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก

                 มหาวิทยาลัย

              2.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

              3.เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในด้านการบริการที่สะดวกรวดเร็วถูกต้องและสร้างความประทับใจให้กับหน่วยงานและภายในและ

                 ภายนอก มหาวิทยาลัย

              4.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

 

 

 

Additional information