024346
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
13
32
122
24055
544
730
24346

Your IP: 10.1.4.10
Server Time: 2018-05-25 15:32:46
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

บทความวิชาการ อ่านบทความ จุดสัมผัสตรา:การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า             ลดาวัลย์  ยมจินดา  และธนชัย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ลำดับที่ บทความ อ่านบทความ 1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการให้คะแนนแบบรูบริค Scoring Rubrics             (รัตนาภรณ์ ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

ลำดับที่ ชื่อบทความ อ่านบทความ 1 กระจกหกด้าน : การมองตนเองและผู้อื่น ในทางบวก (ภักตรา  ประเสริฐวงษ์) 2 นโยบายจังหวัดชัยนาท ความท้าทายและแนวทางสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0(สุภานี นวกุล, ศาศวัต...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ลำดับที่ ชื่อบทความ อ่านบทความ 1 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์) 2 อุดมการณ์สู่อนาคต : ปฐมบทวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อาชารินทร์ ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

ลำดับที่ ชื่อบทความ อ่าน บทความ 1 บทบาทของแรงงานสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรมนุษยยุคใหม่ (ปรางคมณี เดชคุ้ม)   2 การจัดการทรัพยากรน้ำและบทบาทขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (วรพงศ์ ...

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

  วันเสาร์, 23 ธันวาคม 2560 08:22
 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

  วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 08:22
 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

  วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559 08:19
 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

  วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2559 08:19
 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

  วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559 08:19