017592
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
30
29
138
17271
520
965
17592

Your IP: 10.1.4.10
Server Time: 2017-09-22 19:43:07
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ลำดับที่ บทความ อ่านบทความ 1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการให้คะแนนแบบรูบริค Scoring Rubrics             (รัตนาภรณ์ ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

ลำดับที่ ชื่อบทความ อ่านบทความ 1 กระจกหกด้าน : การมองตนเองและผู้อื่น ในทางบวก (ภักตรา  ประเสริฐวงษ์) 2 นโยบายจังหวัดชัยนาท ความท้าทายและแนวทางสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0(สุภานี นวกุล, ศาศวัต...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ลำดับที่ ชื่อบทความ อ่านบทความ 1 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์) 2 อุดมการณ์สู่อนาคต : ปฐมบทวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อาชารินทร์ ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

ลำดับที่ ชื่อบทความ อ่าน บทความ 1 บทบาทของแรงงานสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรมนุษยยุคใหม่ (ปรางคมณี เดชคุ้ม)   2 การจัดการทรัพยากรน้ำและบทบาทขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (วรพงศ์ ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

ลำดับที่ ชื่อบทความ อ่านบทความ 1 รัฐาธิปัตย์ในมโนทรรศน์ของ 4 นักปราชญ์แห่งยุค (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์)      2 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย...

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

  วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 08:22
 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

  วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559 08:19
 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

  วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2559 08:19
 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

  วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559 08:19
 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

  วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 08:19
Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bunditchandra@gmail.com