รูปภาพและกิจกรรมต่างๆที่ทางสำนักได้จัดขึ้น

 

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จัดงานตัดสินรอบสุดท้าย

"GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

 ได้รับเกียรติจากคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ เป็นประธานในมอบรางวัล

วันพุธที่ 7  ก.ย. 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 


 

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จัดงานตัดสินรอบสุดท้าย

"GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

 ได้รับเกียรติจากคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ เป็นประธานในมอบรางวัล

วันพุธที่ 9  ก.ย. 2558 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 


 

บุคลากรสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ได้เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคกลาง

ประจำปี 2558  

วันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

  

งานถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2558 ณ อาคารกีฬาในร่ม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 


งานถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร

วันเสาร์ ที่ 25 ก.ค. 2558 ณ วัดลาดสนุ่น


การอบรมเชิงปฎิบัติการ

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project based Learning)

 ระหว่างวันที่ 18 - 19  กรกฎาคม 2558

 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา

จ.นครราชสีมา

 


การประชุม

เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคกลาง

 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 


การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเพิ่มศักยภาพผู้สอนกลุ่มวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558

 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

งานถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

จัดขึ้นวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งเดือนธันวาคม

 


 

 งานตัดสินโครงการจิตอาสา"GEชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

ประจำปี 2557 วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดงานวัดตัดสินโครงการจิตอาสา"GEชวนคุณทำดีเพื่อสังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์ เป็นประธานในการมอบรางวัล ในครั้งนี้  โครงการ"GEชวนคุณทำดีเพื่อสังคม" ได้มีทีมจิตอาสาจากทั่วประเทศส่งโครงการเข้ามาเพื่อแข่งขันเพื่อหาสุดยอดทีมที่มีจิตอาสา ระยะเวลาในการดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นใช้เวลาเกือบปี และโครงการจิตอาสานี้นั้นจะมีจัดขึ้นทุกๆปี นักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากเว็บไซต์ของเรา

 


 การวิพากษ์กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

 

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ รร.แคนทารีโฮเทล อยุธยา

               เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ร่วมกันทำการวิพากษ์คำอธิบายกลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ โรงแรมแคนทารีโฮเทล จ.อยุธยา


 

 การสอบและการจัดอบรมปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาไทย

                 และวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

           สำนัก งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดการสอบและอบรมปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดสอบไปแล้วในวันที่ 1 สิงหาคม 2557และจัดอบรมวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจัดอบรมไปแล้วระหว่างวันที่ 6-10 ส.ค. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราขภัฏจันทรเกษม


 สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป" ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง


 ารประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป 

 

 

 สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง "เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป" ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 


 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน ดัชนีชี้วัด ( KPI )

 

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างดัชนีชี้วัดความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก การมีจิตอาสา และการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา


 

โครงการ"บัณฑิตไทยไม่โกง"

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาไปได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง"วันที่ 19 สิงหาคม 2556 


 

โครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการ "GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม" วันที่ 9 กันยายน 2556


 

งานมอบธงเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย 

งานมอบธงเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 กันยายน 2556


 

งานอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี

จัดอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีพุทธศักราช 2556


 

Additional information