ผู้บริหารสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

   

 

 

 


  

 อาจารย์ประจำ

          


 

 

                         นักวิชาการศึกษา                                    

  

 

 

 

 

             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

                                                                        

 

 

 

    

 


 

ผู้บริหารและบุคลากรประจำสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สรุปได้ดังนี้

สายการปฏิบัติงาน จำนวน(คน)
1.สายวิชาการ 6
2.สายสนับสนุนวิชาการ 3
รวม 9

 *หมายเหตุ : สายวิชาการลาศึกษาต่อ 1 คน

 

 

              

Additional information