ขั้นตอนและการขอสอบปลายภาค (FM)

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ที่ยื่นคำร้องสอบแก้ปลายภาค FM 2/2559

 

 

 

 

รายชื่อไม่เสียค่าธรรมเนียมคลิก!!

 

รายชื่อเสียค่าธรรมเนียมคลิก!!

 

 

 

 

ภาคนอกเวลา สอบวันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 18:00 น.

ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสานสัมพันธ์จันทรา

 

ภาคปกติ สอบวันที่ 16 ส.ค.60 เวลา 13:30 น.

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

 

 


ประกาศรายชื่อนักศึกษา

 

ที่ยื่นคำร้องสอบแก้ปลายภาค FM 2/2559

 

 

 

 

รายชื่อไม่เสียค่าธรรมเนียมคลิก!!

 

รายชื่อเสียค่าธรรมเนียมคลิก!!

 

 

กรณีนักศึกษาเสียค่าธรรมเนียมสอบ

 

ให้มารับคำร้องคืนไปชำระเงินที่ชั้น 2 กองคลัง

 

ระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2560

 

เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์

 

 

*กรณีไม่เสียค่าธรรมเนียม*

 

ภาคนอกเวลา สอบวันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 18:00 น.

ณ ชั้น 10 สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

ภาคปกติ สอบวันที่ 16 ส.ค.60 เวลา 13:30 น.

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

*ด่วน!!!กรณีนักศึกษายื่นคำร้องในล็อคเกอร์ช่องที่17

 

แล้วไม่มีรายชื่อ*

 

ให้นักศึกษาติดต่อรอประกาศรายชื่อย้อนหลังช่วงเย็น

ของวันที่ 16 มิ.ย.60

 


ประกาศวันสอบปลายภาคแก้FM 1/2559

 

เข้าสอบในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3

อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

ภาคปกติสอบเวลา 13:30 น.

ภาคสมทบสอบเวลา 17:30 น.

 

 

*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ*

 

ภาคปกติคลิก!!!

 

ภาคสมทบคลิก!!!

 


ประกาศรายชื่อนักศึกษา

 

ที่ยื่นคำร้องสอบแก้ปลายภาค FM 1/2559

 

 

 

 

รายชื่อไม่เสียค่าธรรมเนียมคลิก!!

 

รายชื่อเสียค่าธรรมเนียมคลิก!!

 

 

กรณีนักศึกษาเสียค่าธรรมเนียมสอบ

 

ให้มารับคำร้องคืนไปชำระเงินที่ชั้น 2 กองคลัง

 

ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2560

 

เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์

 

 

*กรณีไม่เสียค่าธรรมเนียม*

*ให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด*

 

 

*ด่วน!!!กรณีนักศึกษายื่นคำร้องแล้วไม่มีรายชื่อ*

 

ให้นักศึกษาติดต่อชั้น 10 สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หรือทาง facebook สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

*ภายในวันที่ 20 ม.ค.2560*

 

 

 

 


 

ประกาศขั้นตอน

การยื่นขอสอบปลายภาค FM 1/2559

สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป

 

โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบได้

ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.59 - 9 ม.ค. 60

ที่ตู้ล็อคเกอร์ช่องที่17 ชั้น 1 หน้าลิฟท์

อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอสอบปลายภาคFM1/2559 คลิก!!

 

ตัวอย่างการเขียนคำร้องคลิก!!

 

ดาวน์โหลดคำร้องคลิก!!

 

 

 

อ่านประกาศย้อนหลัง


 

   

 

ขั้นตอนการยื่นขอสอบปลายภาค(FM) คลิก!!!

 

 

                   

หมายเหตุ:สามารถติดต่อได้ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10

ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

Additional information