ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสาร

 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป


 

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้สอน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการสอนชดเชย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และห้องเรียน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป ดาวน์โหลด

 


 

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา

คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ/ขอเรียนเกินหน่วยกิต ดาวน์โหลด
คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม ดาวน์โหลด
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดาวน์โหลด
ขอความอนุเคราะห์เทียบรหัสวิชา ดาวน์โหลด

 

 

เอกสารบรรยายทั่วไป I เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ I เอกสารวิชาบูรณาการ

Additional information