กิจกรรมอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร่วมกับคณะสงฆ์จากวัดยานนาวา จัดอบรมและสอบธรรมศึกษาแก่นักศึกษา เป็นประจำทุกๆปี

สามารถติดตามข่าวสารได้จากที่นี่!!

 

ประกาศวันสอบธรรมศึกษาชั้นตรีประจำปี2559

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศาสนาพุทธที่มีรายชื่อเข้าสอบ 
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ตั้งแต่เวลา 8:00 น. - 16:30 น. 
 
 
 
***ไม่อบรมก็สามารถเข้าสอบได้***
 
 
 
ผู้ที่สมัครสอบศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
ให้เข้าสอบในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2559
ณ ห้อง 2830 เวลา 8:00น. เป็นต้นไป
 

 

 


 

กำหนดวันสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

 

ประจำปีการศึกษา 2559

สอบวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

โดยให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาวันสอบด้วย

 

รอบเช้า 8.00-12.00น.

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

--------------------------------------------------------------------

รอบบ่าย 13.00-16.00น.

วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย 

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบคลิก!!

 


 

 

หลักเกณฑ์บัตรเพิ่มคะแนนสอบธรรมศึกษา

 

 

1.นักศึกษาที่เข้าอบรมธรรมศึกษา จะได้รับบัตรเพิ่มคะแนน +5 คะแนน

2.นักศึกษาที่เข้าสอบธรรมศึกษาครบทุกวิชา จะได้รับบัตรเพิ่มคะแนน +5 คะแนน

3.นักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษา จะได้รับบัตรเพิ่มคะแนน +10 คะแนน

 

โดยสามารถนำไปใช้เพิ่มคะแนนได้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปยกเว้น

1.วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2.วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

 

--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Additional information