ที่ตั้ง+ที่อยู่ มหาวิทยาลัย 

 

 

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชั้น 10 ตึกสำนักงานอธิการบดี

39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 02-942-6900-99 ต่อ 2834

ip Phone : 02-942-5800 ต่อ7010

089-783-1571 Fax. 02-541-7369

    

                             

                                                              

 

 

Additional information