[2016-08-04]   ประกาศคะแนนสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษปี2559 หลังอบรม คลิก!!!

 [2016-07-28]   ประกาศขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสอบแก้FMปลายภาค3/2558คลิก!!!

 [2016-07-25]   ประกาศรายชื่อห้องอบรมปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษปี2559

 

      [2016-03-28]   อาจารย์ผุ้สอนสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปี 2559 ได้จากลิ้งค์นี้

      [2016-03-23]   ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเรื่องการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีประจำปี2558

      [2015-08-27]   แจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเรื่องการส่งมคอ.3 และคำอธิบายรายวิชาใหม่

 

 [2016-01-04]   ดาวน์โหลดคำร้องขอลงในกลุ่มเรียนที่เต็มรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปี2/2558

 [2015-12-03]   ประกาศขั้นตอนการขอสอบปลายภาค(FM)เทอม1/2558สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ

 [2015-11-26]   ด่วน...ประกาศรายชื่อและห้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรีประจำปี2558 คลิก!!!

 [2015-10-19]   ด่วนโอกาสสุดท้ายสำหรับการรับบัตรเพิ่มคะแนนสอบมาตรฐานวัดความรู้้น คลิก!!!

 [2015-10-17]   ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าอบรมธรรมศึกษา ในวันพุธที่25พ.ย.2558รายละเอียดคลิก!!!

      [2015-09-25]   ให้นักศึกษามารับบัตรเพิ่มคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษประจำปี 2558

      [2015-09-25]   ให้นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค1/2557ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลังสอบกลางภาคโดยตรง

      [2015-08-18]   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคแก้FM3/2557

      [2015-07-27]   ประกาศคะแนนสอบมาตรฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรม

      [2015-07-27]   ประกาศคะแนนสอบมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทย

      [2015-07-22]   ประกาศคะแนนสอบมาตรฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษห้องสำรอง 2831

      [2015-07-22]   ประกาศคะแนนสอบมาตรฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ

      [2015-04-23]   ประกาศขั้นตอนการขอสอบปลายภาค(FM)เทอม2/2557สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ

      [2015-03-14]   ประกาศเปิดให้รับบัตรคะแนนรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีปี2557

      [2015-02-02]   ให้นักศึกษาที่สอบแก้FM ไปแล้วติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

      [2015-01-13]   ประกาศรายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ได้จากลิ้งค์นี้

      [2015-01-08]   สามารถตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเรียนในกลุ่มเรียนที่เต็มปีการศึกษา2/2557ได้จากลิ้งค์นี้

      [2014-12-08]   นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคสามารถตรวจสอบรายละเอียดการยื่นขอสอบปลายภาคจากลิ้งค์นี้คลิก!!

      [2014-11-18]   ให้นักศึกษาที่สอบธรรมศึกษาครบทุกวิชามารับบัตรเพิ่มคะแนนรายละเอียดคลิก!!!

      [2014-08-22]   ให้นักศึกษาที่สอบแก้FM วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 

      [2014-08-22]   ประกาศนักศึกษาที่ลงชื่อขอเปิดกลุ่มเรียนในวิชาGESC1001การคิดและการตัดสินใจ

      [2014-08-19]   ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบ(FM) ภาคเรียนที่ 2/2556 นักศึกษาภาคในเวลา วันที่ 20 สิงหาคม 2557

      [2014-08-19]   ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบ(FM) ภาคเรียนที่ 3/2556 นักศึกษาภาคนอกเวลา วันที่ 20 สิงหาคม

      [2014-08-18]   นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็มได้จากหน้าเว็บของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

       [2014-08-15]  ประกาศเรื่องกำหนดการสอบปลายภาค (FM) ภาคเรียนที่ 3/2556 สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา

       [2014-07-21]  ประกาศ!!!กำหนดการสอบและประกาศผลสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคในเวลา ประจำปีการศึกษา 2557

       [2014-05-28]  หมดเขตการรับสมัครโครงการจิตอาสา "GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม" ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 นี้!!!! 

       [2014-04-01]  ประกาศรายชื่อที่ขาดสอบปลายภาค FM ภาคเรียนที่ 2/2556

       [2013-12-18]  ประกาศนักศึกษาที่เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ครบทุกวิชา [ ภาคเช้า,ภาคบ่าย ] สามารถติดต่อรับบัตรเพิ่มคะแนนได้ที่ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ตึกอธิการบดี ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 16.00 น. 

Additional information