มคอ. 3 และมคอ.5รายวิชาศึกษาทั่วไป 

1.กลุ่มวิชาภาษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2558 2559

GEKM1101

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - ดาวน์โหลด
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - ดาวน์โหลด

2.กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา 2558 2559
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2558 2559

GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
GESO1001 พลวัตสังคมไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
GESO1002 พลวัตสังคมโลก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

4.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2558 2559

GEHS1101

สนุทรียภาพของชีวิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
       

5.กลุ่มวิชาบูรณาการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา 2558 2559
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง - ดาวน์โหลด
GEIG1002 ความเป็นพลงเมืองในโลกสมัยใหม่ - ดาวน์โหลด

 

6.กลุ่มวิชาภาษาเลือก

รหัสวิชา ชื่อวิชา 2558 2559
GEKM1101 ภาษาขแมร์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด -
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน - ดาวน์โหลด

 

Additional information