แบบสรุปการไปราชการ

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

เรื่อง ดาวน์โหลด
1.โครงการ Dream Maker 26/05/58 เปิดดู
2.โครงการ self-access learning center  7/07/59

เปิดดู

3.โครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติหอการค้าไทย เปิดดู
4.โครงการประชุมพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย ภาษาวรรณกรรม เปิดดู
5.โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาโตไปไม่โกง เปิดดู
6.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเปิดโลกกว้างทางปัญญาครั้งที่2 เปิดดู

7.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต

เปิดดู
   

 

Additional information