นักศึกษามหาวิทยาลัยกว่างซี ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูรูป

นักศึกษามหาวิทยาลัยกว่างซี เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ดูรูป

ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพล้านช้าง - แม่โขง ประจำปี 2559 ดูรูป

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา ดูรูป

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวฮังการีเข้าพบอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์เพื่อลากลับประเทศ หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เป็นเวลา 3 เดือน

14 ธันวาคม 2558

Farewell

งานวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนและชาวฮังการีเข้าร่วมกิจกรรม

"ลอยกระทงวิทยาการสืบสานวัฒนธรรม" ณ คณะวิทยาการจัดการ

24 พฤศจิกายน 2558

Loykratong58 

อธิการบดีให้การต้อนรับอดีตเอกอัครราชทูตประเทศอียิปต์ และ Prof.Dr. Adel Hamman
ผู้บริหาร October 6 University ประเทศอียิปต์ และเยี่ยมชมการฝึกงานด้านการโรงแรม
ของนักศึกษาชาวฮังการี ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

13 พฤศจิกายน 2558

president-hotel

 

ต้อนรับ Prof. Fang ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
21-25 ตุลาคม 2558

siam fang

 

กิจกรรมการเยี่ยมชมวัดพระแก้วและบรมมหาราชวัง
18 กันยนยน 2558

 

กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติ
               1-2 สิงหาคม 2558 
ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศศรีลังกา

ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผู้บริหารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คพบอธิการบดี

งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี กับ Budapest Business School

อธิการบดีลงนาม MOU ณ ประเทศฮังการี

ประชุมร่วมกับตัวแทนสถาบัน Vatel  

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2014 

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คัดเลือกอาจารย์ไปสอนศิลปะวัฒนธรรมไทยที่วัดพุทธรังษี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2014

กิจกรรมวันตรุษจีน 2014

ปฐมนิเทศนักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธาณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

 

Additional information