ธงประจำชาติอาเซียน

 

            
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเชีย (Republic of Indonesia)
เมืองหลวง:              จาการ์ตา        
พื้นที่:                       1,919,440   ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 240 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษาBahasa Indonesia
ศาสนา:                    อิสลาม (เป็นส่วนใหญ่)

  

            
ประเทศสหภาพพม่า (Union of Myanmar)
เมืองหลวง:              เนปิดอว       
พื้นที่:                       678,500   ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 48 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษาพม่า
ศาสนา:                    พุทธ (นิกายเถรวาท หรือ นิกายมหายาน)

 


ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
เมืองหลวง:              กรุงสิงคโปร์
พื้นที่:                       699 ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 4.48 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษาอังกฤษ
ศาสนา:                              

 

            
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunie Darussalam)
เมืองหลวง:              บันดาร์เสรีเบกาวัน       
พื้นที่:                       5,765   ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 381,371 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษามาเลย์
ศาสนา:                    อิสลาม

 


ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง:              กรุงพนมเปญ       
พื้นที่:                       181,035   ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 14 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษาเขมร
ศาสนา:                    พุทธ (นิกายเถรวาท)              

 

 
ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
เมืองหลวง:              กรุงกัวลาลัมเปอร์       
พื้นที่:                       329,758   ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 26.24 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษาBahasa Indonesia
ศาสนา:                    อิสลาม (เป็นส่วนใหญ่) 

       

            
ประเทศราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
เมืองหลวง:              กรุงเทพมหานคร    
พื้นที่:                       513,115.02   ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 65.4 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษาไทย
ศาสนา:                    พุทธ

 

 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao Peaple's Democratic Republic)
เมืองหลวง:              เวียงจันทร์   
พื้นที่:                       236,800   ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 6.4 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษาลาว
ศาสนา:                    พุทธ           

 


ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of Philippines)
เมืองหลวง:              กรุงมะนิลา    
พื้นที่:                       7,107   ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 92 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษาอังกฤษ
ศาสนา:                    คริสต์ (นิกายโรมันคาทอลิก)

 


ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
เมืองหลวง:              กรุงฮานอย  
พื้นที่:                       331,689   ตารางกิโลเมตร
ประชากร:                 88 ล้านคน
ภาษาราชการ:          ภาษาไทย
ศาสนา:                    พุทธ (นิกายมหายาน)

 

Additional information